Propaanwinning in een notendop (en waarom dit een duurzaam alternatief is)

Geschreven door Fred Jeuken op 6 nov 2018

We beschikken in ons land over een uitgebreid aardgasnetwerk waar het overgrote deel van alle huishoudens en bedrijven op aangesloten is. In de meer afgelegen en landelijke gebieden, de zogenaamde buitengebieden, vinden we echter ook nog tienduizenden woningen die geen aardgas hebben. En ondanks de vlucht die zonne-energie, windenergie en andere alternatieven nemen, maken deze woningen in veel gevallen gebruik van propaan om te verwarmen, te koken en warm water te produceren. Een voor het milieu interessante keuze. Waarom? Dat heeft alles te maken met de achterliggende winningstechnologie. U leest het in dit blog.

Van ruwe aardolie tot koolwaterstof

destillatiekolomPropaan is een afgeleid product van aardolie of aardgas. Het kan op verschillende manieren gewonnen worden. Dat kan op de vindplaats van ruwe aardolie door de gassen die hierin  voorkomen ervan te scheiden of in aardgasputten, waar het gas gedroogd wordt en gescheiden van de zwaarste deeltjes of tenslotte in olieraffinaderijen door distillatie. Over de hele wereld wordt ruwe aardolie uit olieputten gehaald. In de oervorm was het destillatieproces van aardolie gelijk aan het destilleren van alcohol. Het doel was de winning  van kerosine/petroleum. Wat overbleef werd niet verder gefractioneerd (gedestilleerd) maar verkocht als brandstof (gasolie). Omdat brandstof in Europa schaars en duur was, werd hier de techniek verder ontwikkeld in de richting van een continu proces. In dit proces ondergaat de ruwe aardolie een reeks destillaties waarbij keer op keer de zwaarste fracties (stoffen) worden afgescheiden. Iedere stof heeft een eigen kookpunt. De olie wordt verhit tot ca. 400°C en in een destillatiekolom geleid. Hier stijgen de dampen op en worden tegelijkertijd gekoeld. De zwaarste stoffen hebben een hoog kookpunt en condenseren als eerste. De lichtere stoffen hebben een laag kookpunt en stijgen op. De gasvormige koolwaterstoffen die opgelost waren in de aardolie, blijven gasvormige en komen tot aan de bovenkant van de kolom.  Propaan behoort tot deze groep gasvormige koolwaterstoffen.

Zuiverheid
Propaan wordt pas onder druk vloeibaar. Vanuit de olieraffinaderij of gasfabriek wordt het verscheept naar lokale opslagterminals. Van daaruit vindt het transport naar de propaangasverdeler plaats, dier er voor zorgt dat het bij de eindverbruiker komt. Bij het destilleren kan vervuiling optreden met andere gasvormige koolwaterstoffen die eenzelfde kookpunt hebben. Ook bij het transport in tankwagens kunnen resten van vorige ladingen het propaan vervuilen. Met het zogenaamde handelspropaan duiden we dan ook een product aan dat hoofdzakelijk bestaat uit propaan en propeen met geringe hoeveelheden ethaan, butanen en butenen. Voor handelspropaan wordt een zuiverheid van 94% gegarandeerd. Dit is een toelaatbare grens om problemen met bijvoorbeeld de afstelling van cv-ketels te voorkomen.
 
Propaan: een schoon gas
Gasvormige brandstoffen zoals propaan zijn intrinsiek minder vervuilend dan vloeibare brandstoffen. De CO2-uitstoot en zwaveluitstoot zijn beduidend minder, NOx is fors gereduceerd en er is vrijwel geen fijn stof emissie. Propaangas wordt vrijwel volledig in de ketel verbrand en veroorzaakt daardoor minder broeikasgas. Het is niet giftig, levert geen bodem- of waterverontreiniging op, is biologisch afbreekbaar en verdwijnt gewoon. Daarom mag propaan ook in natuurgebieden en waterwingebieden gebruikt worden.
 
Propaan: een alternatieve en aanvullende energiebron
Zolang de wereld aardolieproducten gebruikt, zolang zal propaan als bijproduct blijven bestaan. En zolang  is het voor het milieu een goede zaak om propaan als energiebron te gebruiken. Denk bijvoorbeeld ook aan de huishoudens die de komende decennia van het aardgas afgesloten worden. Hier kan propaan tijdelijk in de warmtevraag voorzien en zo de energietransitie helpen. Of denk aan het inzetten van propaan als buffer voor het flexibele elektriciteitsaanbod. Waar batterijen nog niet voldoende vermogen hebben om duurzaam opgewekte energie voor langere duur op te slaan, biedt propaan een kosteneffectieve oplossing om seizoensschommelingen op te vangen.
 
Onze klanten aan het woord
 

Onderwerpen: propaan, propaangas, duurzaam alternatief