Koploper Black Koudetechniek ziet de mogelijkheden

 

Black Koudetechniek logo

Het lijkt in tegenspraak met wat je overal hoort. Natuurlijke koudemid­delen zullen niet verder groeien en chemische koudemiddelen hebben de toekomst. Maar dan wel de nieuwe chemische koudemiddelen met een laag GWP. Johan Huijbregts, directeur van Black Koudetechniek, licht toe waarom dit zo is.

 

Lees hieronder het hele verhaal of open de PDF.

Black koudetechniek supermarktIn vrijwel alle sectoren waar koeling gevraagd wordt, worden koudemiddelen gebruikt. Met argusogen houdt de markt dan ook de quotumregeling en uitfasering van de zgn. F-gassen in de gaten. Zeker voor toepassing in koel- en vriesinstallaties. Niet alleen stijgen de prijzen de pan uit, ook de vraag wat de nieuwe wetgeving op termijn in de praktijk betekent, houdt iedere installateur volop bezig. “Op dit moment wordt in de commerciële koeling -denk daarbij o.a. aan de bakker, de slager, de kleinere supermarkt- vrijwel alles met chemische koude­middelen uitgevoerd.” vertelt Johan Huijbregts. “Je ziet echter wel een verschuiving. De vraag naar natuurlijke koudemiddelen is groot. Het knelpunt daarbij is echter dat het voor de gewone detailhandel niet rendabel is. Het omslagpunt ligt bij de supermarkt. Vanwege de om­vang van de projecten enerzijds en het groene imago dat er mee verbonden is anderzijds. Dat zal in de toekomst niet veranderen. Daarom ben ik er ook van overtuigd dat chemische koudemiddelen de basis blijven vormen. Wel is het van het grootste belang om wetgeving en innovaties op de voet te volgen. ” 

Koudemiddel ‘R404a’ verbannen
“Vorig jaar hebben wij koudemiddel R404a, samen met de prijsstijgingen, helemaal uit ons programma verban­nen.” vervolgt Johan Huijbregts. “Het is niet zozeer dat de beschikbaarheid op dit moment een probleem is, maar omdat er geen enkele reden is om niet over te stappen op de nieuwe koudemiddelen. De nieuwe koudemiddelen kunnen probleemloos in de installatie gebruikt worden. De installatie hoeft enkel opnieuw afgeregeld te worden. Als een klant slim is, wil hij ook geen 404 meer. Ook al zijn er installateurs die een voorraad ingeslagen hebben, op korte termijn moet men overstappen.” Black Koude­techniek is zich al in een heel vroeg stadium, vanaf het begin van de invoering van de F-gassenverordening, op de nieuwe koudemiddelen gaan richten.

 

Natuurlijk of chemisch: een kwestie van beleving 
Black Koudetechniek supermarkt 2Black Koudetechniek is al meer dan 25 jaar gespecia­liseerd in koudetechnieken voor de voedingsmiddelen-industrie, groothandel, grote en kleinere supermarkten en detailhandel. Het is een van de weinige installateurs die zowel natuurlijke als chemische koudemiddelen toepas­sen. “Vanaf het begin hebben we met ammoniak gewerkt, voornamelijk voor de grote installaties. Nu zie je meer dat natuurlijke koudemiddelen ook in kleinere installaties ge­bruikt worden. Ammoniak schrikt veel mensen af. Men is er bang voor. Dat is niet zo verwonderlijk want wanneer er 2 ppm ammoniak vrijkomt in een (winkel-)ruimte wil je heel snel een gasmasker op. In de beleving is ammoniak gevaarlijk. Komt er 1000 ppm chemisch koudemiddel in een ruimte vrij dan blijf je gewoon doorlopen. Dat merk je niet, ondanks het feit dat het zeker zo gevaarlijk is. Er zijn daarom maar een paar partijen in Nederland en Belgie die met ammoniak werken.”
 
Vernieuwende visie op de toekomst

Black Koudetechniek supermarktBlack Koudetechniek loopt op de toekomst vooruit en staat bekend om haar kennis en vernieuwende visie met betrekking tot chemische koudemiddelen en natuurlijke koudemiddelen. “Natuurlijke koudemiddelen groeien niet verder.” is de overtuiging van Johan Huijbregts. “Ik hoef maar naar de ontwikkelingen bij de fabrikanten van com­pressoren te kijken om hierin bevestigd te worden. Het aandeel natuurlijke koudemiddelen is hier een stuk lager. Er zit ook een praktische kant aan. Ik zie monteurs nog niet zo snel met een fles ammoniak of CO2 achter in de bus op pad gaan. Dat zou dan wel nodig zijn. In de uitvoering is het niet echt mogelijk, als de kennis al aan­wezig zou zijn. Bovendien willen we allemaal naar een groen alternatief. Bij CO2 hebben we echter geen ener­gievoordeel. Bij ammoniak wel, maar als alle subsidies geschrapt worden, is het een duur alternatief.”

Black installatie 2“Ik denk dan ook dat de chemische koudemiddelen de toekomst hebben.” vervolgt Johan Huijbregts. “De chemi­sche koudemiddelen gaan de GWP van de natuurlijke benaderen en worden steeds verder verbeterd. Een verge­lijking: R404a heeft een GWP van 3922. Als vervanging voor de 134a (GWP 1430) wordt nu veel R450a toege­past met een GWP van 605. En het einde is nog lang niet in zicht. Er zijn zelfs al chemische koudemiddelen die de natuurlijke benaderen. Bijvoorbeeld 1234ze met een GWP van 7 of de 1234yf met een GWP van 4. Zelf ge­bruiken we zoveel mogelijk de nieuwe middelen, we tes­ten ze en we monitoren wat de installatie voor hen doet.”

Totaalpakket gassen
“Naast de koeltechnische gassen maken we natuurlijk ook gebruik van verschillende technische gassen. Denk bijvoorbeeld aan argon, acetyleen en zuurstof om te las­sen of stikstof om af te persen. Dat gebeurt allemaal op locatie en de logistiek moet gesmeerd lopen. Voor ons is het dan ook belangrijk dat een leverancier een totaal­pakket kan leveren. Sinds zo’n drie jaar is dat Jewagas. Destijds waren wij de eerste die om de nieuwe chemische koudemiddelen vroegen. Jewagas zorgt voor alles. Één bestelling, éen aanspreekpunt en géén discussies. Dat werkt efficiënt.” aldus Johan Huijbregts.
 
Download het hele interview als  PDF.